ÇANILLI BELDESİ

Çanıllı Beldesi Web Sitemize Hoşgeldiniz

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color
WebSite İçi Arama

DERS ALINMASI GEREKEN GÜZEL BİR HİKAYE

( 12 Oy )
PaylaşAYAKKABICI VE ENGELL? ÇOCUK Yeni getirdi?i mallar? vitrine yerle?tirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere oldu?undan, purchase spor ayakkab?lara ra?bet fazlayd?. Gerçi mallar lüks say?lmazd? ama, discount küçük dükkan için yeterliydi. Onlar?n en güzelini ön tarafa koyunca,çocuk vitrine do?ru biraz daha yakla?t?. Fakat bir koltuk de?ne?i kullanmaktayd?. Hem de güçlükle…Adam ona bir kez daha göz att?. Üstündeki pantolonun sol k?sm?,dizin alt k?sm?ndan sonra bo?tu. Bu yüzden de sa?a sola uçu?uyordu. Çocu?un bakt??? ayakkab?lar,sanki onu kendinden geçirmi?ti. Bir müddet öyle durdu. Dald??? hülyadan ç?k?p yola koyuldu?unda, adam dükkandan d??ar? f?rlay?p:Küçükkk!..diye seslendi . Ayakkab? almay? dü?ündün mü? Bu seneki modeller bir harika!.. Çocuk, ona dönerek:Gerçekten çok güzeller! Diye tebessüm etti. Ama benim baca??m do?u?tan eksik. Bence önemli de?il!. Diye at?ld? adam. Bu dünyada her ?eyiyle tam insan yok ki!. Kiminin eli eksik,kiminin de baca??,kiminin de akl? yada iman?. Küçük çocuk,bir ?ey söylemiyordu. Adam ise konu?may? sürdürdü. Ke?ke akl?m?z iman?m?z eksik olaca??na , ayaklar?m?z eksik olsa idi. Çocu?un kafas? iyice kar??m??t?. Bu sefer adama do?ru yakla??p:Anlayamad?m!.Dedi.Neden öyle olsunki?.Çok basit!.Dedi,adam.E?er iman?m?z yoksa,cennete giremeyiz.Ama ayaklar yoksa proplem de?il.Zaten orda tüm eksiklikler tamamlanacak.Hatta sakat insanlar,sa?lamlara oranla,daha fazla mükafat görecekler.Küçük çocuk birkez daha tebessüm etti.O güne kadar çekti?i ac?lar,hafiflemi? gibiydi.Adam, vitrine i?aret ederek:?Bakt??? ayakkab? sana yak???r!.Dedi.Denemek istermisin?.Çocuk ba??n? yanlara sallay?p:Üzerinde 30 lira yaz?yor,dedi.Almam mümkün de?ilki!.?ndirim sezonunu,senin için biraz öne al?r?m!.Dedi adam.Bu durumda 20 liraya dü?er.Zaten sen bir tekini alacaks?n,oda 10 lira eder. Çocuk biraz dü?ünüp:Ayakkab?n?n di?er teki i?e yaramaz dedi.Onu kim alacakki?.Amma yapt?n haa!.Güldü adam.Onuda,sa? aya?? eksik olan bir çocu?a satar?m.Küçük çocu?un akl?,bu sözlere yatm??t?.Adam devam ederek:Üstelikte ö?rencisin de?imli?. Diye sordu.?kiye gidiyorum!.Diye at?ld? çocuk.Üçe geçtim say?l?r.Tamam i?te!.Dedi adam.5 lirada ö?renci indirimi yapsak,geri kal?r 5 lira.Oda zaten pazarl?k pay? olur.Bu durumda ayakkab? senindir,satt?m gitti!.!.Ayakkab?c?,çocu?un ?a?k?n bak??lar? aras?nda dükkana girdi.?çerdeki raflar,onun be?endi?i modelin ayn?s? ile doluydu.Ama adam,vitrinde olan? ç?kartt?.Bir tabure al?p döndükten sonra,çocu?u oturtup yeni ayakkab?s?n? giydirdi.Ve ç?kartt??? eskiyi göstererek:Benim sat?? i?lemim bitti!.Dedi.Sende bana,bunu satsan memnun olurum.?akam? yap?yorsunuz?.Diye kekeledi çocuk.Onun taban? delinmek üzere.Eski bir ayakkab?,para edermi?.Sen çok cahil kalm??s?n be arkada?..Dedi,adam.Antika e?yalardan haberin yok herhalde.Bir antika ne kadar eski ise,o kadar para tutar.Bu yüzden ayakkab?n bence en az 30-40 lira eder.Küçük çocuk,ard arda ya?ad??? ?oklar?,üzerinden atabilmi? de?ildir.Mutlaka bir rüyada olmal?yd?.Hemde hayat?ndaki en güzel rüya.Adam?n,heyecandan terleyen avuçlar?na s?k??t?rd??? ka??t paralara göz gezdirdikten sonra 10 liral?k banknotu geri vererek:Bana göre 20 lira yeterli..Dedi.?ndirim mevsimini ba?latt?n?zya!..Adam onu k?ramay?p paray? ald?.Ve bu arada yana??na bir öpücük kondurdu.Her nedense içi içine s??m?yordu.E?er bütün mallar?n? bir günde satsa,böyle bir mutlulu?u bulamazd?.Çocuk, yava?ca yerinden do?ruldu.Sanki koltuk deyne?ine ihtiyaç duymuyordu s?ms?cak bir tebessümle te?ekkür edip:Babam hakl?ym??!..Dedi.Sakat oldu?um için,üzülmene hiç gerek yok!.. Demi?ti…(Mesneviden bir al?nt?) Talip Y???T ASLA BA?KALARININ UMUDUNU KIRMA , BELK? SAH?P OLDU?U TEK ?EY ODUR.. BOL BOL TEBESSÜM ET GÜLÜMSE HEM MAL?YET? UCUZDUR HEM DE DE?ER?NE PAHA B?Ç?LMEZ...
Only registered users can write comments!
Son Güncelleme ( Cumartesi, 11 Nisan 2009 11:30 )