ÇANILLI BELDESİ

Çanıllı Beldesi Web Sitemize Hoşgeldiniz

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • green color
 • blue color
WebSite İçi Arama

BU KARARA GÖRE BELDE OLARAK SEÇİMLERE GİRİYORMUYUZ ACABA

( 2 Oy )
PaylaşT.C. YÜKSEK SEÇ?M KURULU Karar No: 153 - K A R A R - Ba?kanl?k Makam?nca Kurulumuza sunulan 12/02/2008 tarihli yaz?da, prescription aynen; T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 153

 

- K A R A R -

 

 

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 12/02/2008 tarihli yazıda, aynen; “Kurulumuzun 23/12/2008 tarihli ve 329 sayılı kararı ile; Anayasa Mahkemesinin 31/10/2008 tarih ve E: 2008/34, K: 2008/153 sayılı ve Danıştay 8. Dairesinin 19/12/2008 tarih, E: 2008/4826, K: 2008/8384 sayılı kararları doğrultusunda;

 

a- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına Danıştay kararında öngörülen süre içinde iptal davası açan,

 

b- Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5747 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 22/03/2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000’in üzerine çıkan,

 

c- “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri” kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler” listesinde yer alan, beldelerden, 5747 sayılı Yasanın eki (44) sayılı liste kapsamına giren belediyelerin, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine belde olarak katılacaklarına,

 

Dava açan beldelerle ilgili olarak Danıştay Kararında öngörülen süre içinde dava açıldığına dair belgelerin Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesi gerektiğine,

 

karar verilmişti.

 

Söz konusu kararımıza istinaden, 5747 sayılı Kanunun eki (44) sayılı liste kapsamında bulunan ve dava açan belde belediyeleri dava açtıklarına dair belgeleri Kurulumuza sunmuşlardır. Dava açmış olupta, Kurulumuza belge ibraz etmiş olan beldelerin doğruluğu Danıştay 8. ve 10. Dairelerinden, İdare Mahkemelerinden alınan bilgi ve belgelere göre saptanmıştır.

 

Bu nedenle; Kurulumuzun 23/12/2008 tarihli, 329 sayılı kararı gereği, 5747 sayılı Kanunun eki (44) sayılı liste kapsamında bulunan belde belediyelerinden, iptal istemiyle dava açan ve açmayanların belirlenerek, söz konusu belediyelerin 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine belediye olarak mı, yoksa köy ya da mahalle olarak mı katılacakları konusunda karar verilmesini takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Kurulumuzun 23/12/2008 tarihli, 329 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5747 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (44) sayılı listede adları yazılı belediyelerin tüzel kişiliklerinin, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan ilk genel mahalli idareler seçimi ile köye dönüştürülmesi öngörülmüştür.

 

Bu kural, Anayasa Mahkemesi’nin 06/12/2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/10/2008 tarihli ve E: 2008/34, K: 2008/153 sayılı kararında;

 

“C- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının:

 

Yasaya ekli (44) sayılı listede gösterilen belediyelerden,

 

1- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar,

 

2- Yasa’nın yürürlüğe girdiği 22/03/2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa’nın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000’in üzerine çıkanlar,

 

3- “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri” kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler” listesinde yer alanlar,

 

yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiş ve bunu müteakiben, Danıştay 8. Dairesinin 19/12/2008 tarihli, E: 2008/4826, K: 2008/8384 sayılı kararıyla da; 5747 sayılı Yasayla ilk mahalli idareler genel seçimlerinde tüzel kişilikleri sona erdirilen belediyelere Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak dava açabilme olanağı tanınmıştır.

 

Belirtilen Yüksek Mahkeme kararlarını seçim hukuku yönünden değerlendiren Kurulumuzca, 5747 sayılı Yasaya ekli (44) sayılı listede gösterilen belediyelerden, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar ile Yasanın yürürlüğe girdiği 22/03/2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000’in üzerine çıkmış olanlar ve sınırları itibariyle “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri” kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler” listesinde yer alan belediyelerin mahalli idareler seçimlerine belde olarak katılabilecekleri ve seçim iş ve işlemlerinin buna göre yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmıştı.

 

23/12/2008 tarihli, 329 sayılı Kurulumuz kararıyla; Danıştay 8. Dairesinin söz konusu kararına göre, idari dava açma süresi içinde dava açan belediyelerin dava açtıklarına ilişkin belgelerini Yüksek Seçim Kurulu’na vermeleri istenilmiş ve yine (44) sayılı listede adları yazılı olup ta, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılan belediyelerde seçimlerin 5393 sayılı Kanun’un 12/2 maddesi uyarınca yeni durumlarına göre yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Kurulumuzun söz konusu kararına istinaden; seçim takviminin işleyişi ve Danıştay 8. Dairesinin yukarıda belirtilen kararına göre idari dava açma süresi göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda belirtilen konularda dava açmış olupta Kurulumuza belge ibraz etmiş ve etmemiş olan beldelerin hangileri olduğunun saptanması gerekmiş ve Danıştay 8. ve 10. Daireleri ile Ankara Bölge İdare Mahkemesinden ve İçişleri Bakanlığından, 5747 sayılı Kanunun eki (44) sayılı liste kapsamında bulunan belde belediyelerinden, iptal istemiyle hangi belediyeler tarafından ve hangi tarihte dava açıldığının ve söz konusu davaların ne aşamada olduğu sorulmuştur. Konuya ilişkin olarak, Danıştay 8. Dairesinin 10/02/2009 tarihli, 79; Danıştay 10. Dairesinin 03/02/2009 tarihli, 13; Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 05/02/2009 tarihli, B034BİM1060000-455.KM sayılı yazıları ve ekinde gönderilen listeler ile yine İçişleri Bakanlığınca gönderilen 12/01/2009 tarihli, B0500MAH.0060001.521.2008.92/736-53107 ve 10/02/2009 tarihli, B.05.0.MAH.0.01.02.00/3503/53341 sayılı yazı ve eki listelerin birlikte incelenmesi sonucunda;

 

5747 sayılı Kanunun eki (44) sayılı listede adları yazılı bulunan ve yasal sürede dava açmayan;

 

1- Bitlis İli Hizan İlçesi Kolludere,

2- Konya İli Hadim İlçesi Göynükkışla,

3- Zonguldak İli Ereğli İlçesi Öğberler,

4- Ankara İli Çamlıdere İlçesi Peçenek,

5- Kırıkkale İli Keskin İlçesi Ceritmüminli,

6- Kırıkkale İli Merkez İlçesi Ahılı,

7- Adana İli Kozan İlçesi Hacıbeyli,

 

Beldeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine köy olarak,

 

1- Aksaray İli Ağaçören İlçesi Camili,

2- Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Gümüş,

3- Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi,

4- Ardahan İli Hanak İlçesi Ortakent,

5- Aydın İli Nazilli İlçesi Aslanlı,

6- Burdur İli Gölhisar İlçesi Yusufça,

7- Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı,

8- Denizli İli Merkez İlçesi Cankurtaran,

9- Edirne İli Uzunköprü İlçesi Çöpköy,

10- Edirne İli Uzunköprü İlçesi Yeniköy,

11- Erzurum İli Aşkale İlçesi Yeniköy,

12- Kırıkkale İli Merkez İlçesi Çullu,

13- Konya İli Taşkent İlçesi Ilıcapınar,

14- Kütahya İli Pazarlar İlçesi Yakuplar,

15- Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Gürağaç,

16- Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur,

17- Tokat İli Başçiftlik İlçesi Karacören,

18- Trabzon İli Hayrat İlçesi Gülderen,

19- Trabzon İli Merkez İlçesi Yeşilova,

 

Beldeleri, 5747 sayılı Kanununun Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılma talebinde bulunduklarından ve katılma işlemi gerçekleşmiş olduğundan, bu beldelerin 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine mahalle olarak,

 

Söz konusu beldeler dışında kalan ve 5747 sayılı Kanun eki (44) sayılı listede adları yazılı bulunan 836 beldenin ise, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine belediye olarak,

 

Katılabileceklerine karar verilmesi gerekmiştir.

 

S O N U Ç:

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 5747 sayılı Kanunun eki (44) sayılı listede adları yazılı bulunan belediyelerden;

 

a) 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine;

 

1- Bitlis İli Hizan İlçesi Kolludere,

2- Konya İli Hadim İlçesi Göynükkışla,

3- Zonguldak İli Ereğli İlçesi Öğberler,

4- Ankara İli Çamlıdere İlçesi Peçenek,

5- Kırıkkale İli Keskin İlçesi Ceritmüminli,

6- Kırıkkale İli Merkez İlçesi Ahılı,

7- Adana İli Kozan İlçesi Hacıbeyli,

 

belediyelerinin köy olarak;

 

b) 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine;

 

1- Aksaray İli Ağaçören İlçesi Camili,

2- Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Gümüş,

3- Amasya İli Taşova İlçesi Çaydibi,

4- Ardahan İli Hanak İlçesi Ortakent,

5- Aydın İli Nazilli İlçesi Aslanlı,

6- Burdur İli Gölhisar İlçesi Yusufça,

7- Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı,

8- Denizli İli Merkez İlçesi Cankurtaran,

9- Edirne İli Uzunköprü İlçesi Çöpköy,

10- Edirne İli Uzunköprü İlçesi Yeniköy,

11- Erzurum İli Aşkale İlçesi Yeniköy,

12- Kırıkkale İli Merkez İlçesi Çullu,

13- Konya İli Taşkent İlçesi Ilıcapınar,

14- Kütahya İli Pazarlar İlçesi Yakuplar,

15- Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Gürağaç,

16- Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur,

17- Tokat İli Başçiftlik İlçesi Karacören,

18- Trabzon İli Hayrat İlçesi Gülderen,

19- Trabzon İli Merkez İlçesi Yeşilova,

 

belediyelerinin mahalle olarak,

 

c) Söz konusu beldeler dışında kalan ve 5747 sayılı Kanun eki (44) sayılı listede adları yazılı bulunan 836 beldenin ise, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine belediye olarak,

 

katılacaklarına,

 

2- Karar örneğinin, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine köy ve mahalle olarak katılacaklarına karar verilen belediyelere tebliğ edilmesine,

 

3- Karar örneğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

 

4- Karar örneğinin;

 

a) İçişleri Bakanlığına,

 

b) Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

 

c) Siyasi partiler genel başkanlıklarına,

 

gönderilmesine,

 

5- Karar özetinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla duyuru olarak yayınlanmasına,

 

6- Karar örneğinin, 5747 sayılı Yasaya ekli (44) sayılı listede yer alan belediyelerle ilgili olarak Kurulumuza başvuruda bulunanların bilgilendirilmesi amacıyla, ayrıca Kurumumuz resmi internet sitesine (portal) konulmasına,

 

12/02/2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Başkanvekili Üye Üye

Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Necati SÖZ

 

 

Üye Üye Üye Üye

Hüseyin EKEN Bahadır DOĞUSOY Mehmet KILIÇ Ali EM

 

 

Üye Üye Üye

Kırdar ÖZSOYLU Sadri BOZKURT M. Zeki ÇELEBİOĞLU

 

 

 • Mehmet Zahid ÖZTÜRK  - Hayırlı Olsun
  Bu durumda seçime belde olarak giriyoruz. İnşallah kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz.
 • hal aks  - BELEDİYE İLE İLGİLİ
  bizim belediyenin ismi ysk 5747 maddenin 42.listesinde geçmektedir.en son kanun 54.listedeki belediyeler için geçerli diye biliyorum.
 • Mehmet Zahid ÖZTÜRK  - Nasıl bir kanun bu anlamadım
  En iyisi belediyemizin avukatı Melik bey buraya bir açıklama yazsın. Seçimlere 1 ay kalmış biz hala köymüyüz beldemi bilmiyoruz.
 • CİHAN AKTÜRK  - :upset
  avatarben anlamadım şimdi biz belediye olarakmı kalacaz yoksa mahalle olarak mı? :upset
 • emin0087  - sonuç???
  şimdi bu durumda sonuç ne?
  okadar karışıkki yazılanlar..
  anladığım kadarıyla belediye olarak seçimlerde yer alacağız...
Only registered users can write comments!
Son Güncelleme ( Cumartesi, 14 Şubat 2009 06:23 )