ÇANILLI BELDESİ

Çanıllı Beldesi Web Sitemize Hoşgeldiniz

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • green color
 • blue color
WebSite İçi Arama

BELDEMİZDE YAKLAŞMAKTA OLAN YEREL SEÇİMLERİ TARTIŞMAYA AÇMAK İSTİYORUM

( 5 Oy )
PaylaşBa?bakan?m?z yerel seçimlerin erkene al?nabilece?ini söyledi?ini hepimiz tv den izledik .?imdi ne olacak gelin biraz beraber dü?ünelim.

Beldemiz insanlar?n?n belde seçimlerini beklide hiç dü?ünmediklerini fakat zaman okadar h?zl? ilerliyorki birde bak?yorsunuz önünüze yerel seçim takvimi aç?l?veriyor, pill zaman bu zamand?r de?erlendirilmeyen zaman heran bir kay?p olarak önümüze konacakt?r.Haydi biraz beraber dü?ünelim neyapmal?y?z, cheap nas?l haz?rlanmal?y?z nelere dikkat etmeliyiz,bizleri ilerde neler bekliyor bunlara beraber bakal?m.

Beldemiz art?k büyüdü mahallelerimiz ço?ald? her nekadar mahalle olmaya al??amasalarda art?k kanun gere?i bu böyle olacak bunun tart??mas? olmaz herkes kanunlara sayg?l? olmal? gere?i neyse yap?lmal?d?r.

Neyapmal?y?z; bundan önce yap?lanlardan vazgecerek yeni bir vizyon geli?tirerek i?e koyulmal?y?z bunlar tart???larak ortaya ç?kacak konulard?r. Hiç kimsenin benim dedi?im do?rudur mant???n? ileri sürmiyece?i ortak görü?lere sayg?l? olunacak tart???lmaya aç?k ak?l ve mant???n birle?ti?i güzel ç?k?? yollar?n? bulabilece?imiz beraberlikler olacak.

Beldemizin öncelikle kendi içindeki insanlarla olan ileti?im eksiklikleri giderilmeli, her iki muhtarl?k bölgeleri seçmen listeleri ortaya konup seçmenimizin ne kadar oldu?una bak?larak ?imdiden haz?rl?kl? olunmal? önceki y?llarda oldu?u gibi her iki muhtarl?k kendi seçim bölgesine yönelik insanlar d???ndakiler bizden de?ildir mant???ndan vaz geçmelidirler.Art?k bu mant?k çok gerilerde kald? birlik ve beraberlik zaman? geldi:Bir olal?m birlik olal?m birlikten hiçbir zaman zarar gelmez eskiden köy iken nas?l birlik ve beraberli?imizi sürdürüyor isek ?imdide i?te tam zaman?,belde insanlar?m?z?n bir araya toplanabilmesi için ne gerekiyorsa yap?lmal?. Bizlerde birey olarak neler yap?lacaksa elimizi ta??n alt?na koymaktan çekinmemeliyiz.?u aralar baz? isimlerin beldemizde ba?kanl?k yapma arzular?n? i?ittim bunlar güzel ?eyler beldemizin yönetimine talip olmalar? bizleri sevindirir fakat i? bu kadar kolay görünmüyor ne kadar aday çok olursa oy potansiyelinin yeterli olmad???n? hepimiz görüyoruz. Belde yönetimine aday olanlar?n ; ben (A) partisindenim öbürü (D) partidendir ?eklindeki dü?üncelerinin yanl?? pldu?unu böyle dü?ünenlere hat?rlatmak isterim bizim beldemizde partilerin fazlabir katk?lar? yoktur seçimi partiler kazand?rmaz seçimi orda mevcut olan insanlar?n oylar? kazand?r?r. Ozaman akl?m?za karma bir liste ilemi seçimlere girmek daha do?ru olacak dü?üncesi geliyor bu konular?n tart???lmas?n? ortak bir çözüm üzerinde durulmas?n? öneriyorum.

Beldemiz insanlar? ?unu hiç unutmas?nlar hernekadar beldemizden uzak olsakta belde insanlar?m?z?n sorunlar?n? orda bizzat ya?ayanlar kadar dü?ünmekteyiz aman sende dememiz mümkünde?il.Milli bir sevdad?r bu bunu yok edemeyiz do?du?umuz, beraber büyüdü?ümüz, kavga etti?imiz, bar??t???m?z, sevincimizde hüznümüzde beraber oldu?umuz bu güzelim beldemiz hepimizin hat?ralar? ile doludur.Onun içindirki beldemizin her türlü sorunlar? ile ilgiliyiz ilgilenmek zorunday?z.Tabiki seçimler bu sorunlar?n ba??nda gelenlerden biridir tart???lmas?nda fayda vard?r.

Beldemizde de?i?ik dü?ünce ve görü?e sahip bir sürü insan?m?z var bunlar?nda dü?ündükleri söyledikleri muhakkakki do?ru olanlar? yanl?? olanlar? olacak i?te tart???lmas? bu yüzden çok önemlidir diyorum gerçek do?ruyu tesbit etmek için bu ?art.Haydi bu tart??may? kendi sitemizde kimseyi k?rmadan inciltmeden kimseyi hedef almadan tart??al?m,görü?lerinizi dü?üncelerinizi çözümlerinizi çekinmeden yaz?n yazmakta kaç?nmay?n.

Önümüzde yeterli zaman var bu zaman? de?erlendirelim.Butart??maya kat?lan kat?lmayan herkesi sayg?yla selaml?yorum.

TAL?P Y???T

 • köylü  - HERŞEY ÇANILLI İÇİN
  avatarTalip amca yazdıklarına katılıyorum. Gün öyle bir hal aldıki, artık aynı tastan su içtiğimiz aynı kaptan yemek yediğimiz insanlarla bile bir araya çok zor geliyoruz. Bunların başlıca nedenleri olabilir ancak bunları aşmalıyız artık. Benim düşünceme göre günümüz birlik beraberlik dayanışma günü olmalı. sağı solu, aşağıyı yukarıyı bırakarak beldemiz için çabalamalıyız. Sloganımız HERŞEY ÇANILLI İÇİN olsun. büyüklerimden beklentim ise bir araya gelerek çeşitli istişarelerde bulunmaları ve köyü kaynaştırıcı köylümüzü birleştirici girişimlerde bulunmalarıdır. tekbir bilek tekbir yürek olalım
 • alitayfuryücel  - BAŞKANIMIZ DAİMA HALKIN İÇİNDE OLSUN..!!
  avatarSayın talip abicigim ,beldemizin seçimleri yaklaştıgından dolayı uyardıgın için teşekkür ediyorum..düşüncelerine tamamiyle katılıyorum,çok önemli konulara deginmişsin..beldemize seçecegimiz başkanımız birinci sınıf ikinci sınıf ayrım yapmayacak, şirin beldemize ve ve halkına hizmetten kaçınmacak tatlı dilli güler yüzlü bir başkan olmalı..lütfen hep beraber olalım ..!! bir sorun ortaya çıktıgı zaman hep beraber çözmeye çalışalım... SAYGILARIMLA ALİ TAYFUR YÜCEL
Only registered users can write comments!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 28 Ocak 2008 11:20 )